Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur van Stichting PrimAH is eindverantwoordelijke voor het onderwijs op de Bonnerschool.

De directie vertegenwoordigt het bestuur op school. Over belangrijke zaken is er altijd eerst overleg met de Medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht en is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Medezeggenschap is een zaak van personeel en ouders samen. De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals de besteding van het geld van de school, het vaststellen vrije dagen, de schoolgids, het schoolplan, het schooljaarplan en alle beleidsmatige zaken.

Voor bovenschoolse zaken (zaken die alle scholen van Stichting PrimAH aangaan) vindt overleg plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Over belangrijke bovenschoolse zaken is er altijd eerst overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Gemeenschappelijke Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht en is  vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Ieder jaar publiceert de MR een jaarverslag. U kunt de meest recente hier vinden:

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bonnerschool bestaat uit de volgende personen:

Samenstelling

Oudergeleding
  • Jenny van Zalen (voorzitter)
  • Regina Musters
Personeelsgeleding
  • Annet Eling
  • Gitte Liebe

U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar mr.bonnen@primah.org of door een van ons aan te spreken op het plein.