Leerplicht en Verlof

Naar school

Zodra uw kind 4 jaar en zindelijk is kan het naar school. De schoolperiode begint op de eerste schooldag na de verjaardag. Voorafgaand aan de eerste verjaardag is het mogelijk om uw kind alvast te laten ‘proefdraaien’. Dit gaat in overleg met de directeur en leerkracht van groep 1 en 2.

Uw kind gaat naar het Basisonderwijs In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of beperkingen past. Naast een leerrecht, bestaat er ook een leerplicht. Deze is vastgelegd in de Leerplichtwet. Om ervoor te zorgen dat deze Leerplichtwet ook wordt nageleefd, is het College van Burgemeester en Wethouders met het toezicht op de naleving belast. Zij hebben hiervoor een of meerdere leerplichtambtenaren aangesteld.

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 5 jaar is geworden. Vaak gaan kinderen vanaf hun vierde jaar al naar school. Uw kind is dan weliswaar niet leerplichtig, maar u wordt geacht dezelfde regels te volgen als die gelden voor leerplichtige leerlingen.

Verantwoordelijkheid

Als ouder/verzorger/voogd, moet u ervoor zorgen dat uw kind bij een school of instelling staat ingeschreven. U moet er ook voor zorgen dat uw kind de school volgens het lesrooster bezoekt.

Vanaf het moment dat uw kind 12 jaar is, bent u niet meer alleen verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. Uw kind is dat zelf ook.

Niet naar school

Uw kind hoeft niet naar school wanneer hij/zij ziek is. U moet dan wel altijd de ziekte melden aan de school. Dit kan vanaf 08.00 uur via telefoonnummer 0592-262158. Wanneer een kind langer dan 3 dagen ziek is, neemt de school contact op met thuis. Is de leerling langer dan 1 week afwezig, dan zal in overleg met de Intern begeleider gekeken worden of er een mogelijkheid is de leerling thuis lesstof aan te bieden. Bij twijfel of uw kind echt ziek is, kan de school/leerplichtambtenaar een onderzoek instellen en een onafhankelijke arts inschakelen.

Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis bijvoorbeeld voor een bruiloft of een begrafenis. Een directeur van een school beslist over verlofaanvragen tot 10 dagen. Daarboven beslist de leerplichtambtenaar. Verlof wordt niet toegestaan voor bijvoorbeeld: een lang weekend weg, een scouting- of sportkamp, familiebezoek in het buitenland. Een verlofaanvraag moet u 8 weken van te voren schriftelijk bij de directeur van de school indienen. Het is mogelijk dat u bewijsstukken moet laten zien. De directeur van de school moet u de beslissing op uw aanvraag schriftelijk meedelen. Wanneer u verlof aanvraagt en dit wordt afgewezen, dan moet u zich hieraan houden. Doet u dit niet, dan riskeert u daarmee rechtsvervolging.

Vakantie buiten de schoolvakantie wordt bij hoge uitzondering toegestaan wanneer u werk heeft waardoor u beslist niet weg kunt tijdens de schoolvakanties en wanneer u kunt aantonen dat u het grootste deel van uw inkomen verwerft in deze periode. Dit geldt bijvoorbeeld voor de recreatiesector. Dit verlof wordt niet toegestaan in de eerste twee weken na de zomervakantie

Schoolverzuim

Wanneer uw kind zonder toestemming afwezig is op school, dan moet de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. Dit moet altijd gemeld worden wanneer uw kind 16 uur in 4 weken afwezig is. Te laat op school komen is ook ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar zal een onderzoek starten naar de oorzaak van het verzuim en u uitnodigen voor een gesprek. De leerplichtambtenaar zal samen met u, uw kind, de school en eventuele hulpverlening een oplossing zoeken.

U overtreedt de wet wanneer uw kind wegblijft van school zonder goede reden of wanneer u niet mee werkt aan een oplossing om het schoolverzuim te beëindigen. De leerplichtambtenaar neemt dan maatregelen en zal, indien nodig, proces verbaal opmaken zodat u voor de rechter moet verschijnen.

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over de leerplichtwet, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Aa en Hunze:
leerplicht@aaenhunze.nl of 0592-267741