Methodes

We werken op de Bonnerschool voor de meeste vakgebieden met zogenaamde methodes: een combinatie van leerboeken, werkboeken en software. Deze methodes geven de leerkracht en leerlingen de nodige houvast in het dagelijks onderwijs. Door het gebruik van deze materialen weten we als school zeker dat we voldoen aan alle wettelijke eisen (oa. de kerndoelen) en hebben onze leerkrachten meer tijd om het onderwijs nóg meer op maat te maken voor de leerlingen.

De methode is in principe leidend in de dagelijkse praktijk, maar leerkrachten wijken af van de methode als de behoefte van een leerling of groep hier om vraagt. We gebruiken op het moment onderstaande methodes:

Wereld in getallen

Vakgebied: Rekenen
Groep(en): 3 t/m 8
Uitgeverij: Malmberg (informatie)

De Wereld in getallen werkt volgens een aantal uitgangspunten:

 • elke dag kenmerkt zich door dezelfde lesopbouw
 • elke instructie heeft maar één doel.
 • er is sprake van differentiatie op drie niveaus
 • software is een vast onderdeel van het lesprogramma

De Wereld in getallen bevat 36 weken lesstof. Deze lesstof is verdeeld over acht blokken van afwisselend vier en vijf weken. De eerste drie of vier weken hiervan zijn bedoeld voor de basisstof. De laatste week is gereserveerd voor remediëring, herhaling en verrijking van de lesstof.

Elk week bestaat uit vier lessen. Iedere les begint met herhalen, oefenen en automatiseren. Het eerste deel van de les bestaat uit klassikale instructie door de leerkracht. In het tweede deel werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak.

Onderbouwd

Vakgebied: volledige methode onderbouw
Groep(en): 1 t/m 2
Uitgeverij: Klassewerk (informatie)

Onderbouwd volgt peuters en kleuters in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een handpop.

Tijdsbesparing bij het vastleggen van ontwikkeling
Elk kind kan in Onderbouwd werken en leren op het niveau waar het kind op dat moment aan toe is. Omdat de ontwikkeling van kleuters sprongsgewijs verloopt is het gebruik van Onderbouwd online ideaal en tijdbesparend: je werkt er met individuele handelingsplannen, plannen op groepsniveau, groepsoverzichten en opbrengsten. Zelfs rapporten en communicatie met de ouders is op een zeer gebruikersvriendelijk manier geautomatiseerd.

Van momentopname naar volgmodel
Door dagelijkse een paar kinderen te observeren en de ontwikkeling van deze kinderen vast te leggen ontstaat er een volgmodel. Het vastleggen is eenvoudig doordat alle educatieve ontwikkelingsmaterialen gecodeerd zijn met kleuren en afbeeldingen van de handpoppen. Zo wordt het mogelijk de kleuters voor langere tijd eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Het kind leert het verschil kennen tussen spelend leren en lerend spelen.

Naut-Meander-Brandaan

Vakgebied: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek
Groep(en): 5 t/m 8
Uitgeverij: Malmberg (informatie)

Maak zaakvakonderwijs betekenisvol met deze intregrale methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Leer de kinderen over de wereld en breng ze belangrijke 21e eeuwse vaardigheden bij. Met Naut Meander Brandaan gaan ze direct met de opgedane kennis en vaardigheden aan de slag.

 • kennis en vaardigheden direct toepassen
 • leerlijn 21e eeuwse vaardigheden
 • vakgericht en geïntegreerd

Taal op maat

Vakgebied: taal
Groep(en): 4 t/m 8
Uitgeverij: Noordhoff (informatie)

De heldere structuur en overzichtelijke vormgeving van Taal op maat geeft leerlingen houvast en de leerkracht gebruiksgemak. De methode heeft een ijzersterke didactiek. Er is een uitgebreide leerlijn woordenschat, gebaseerd op Verhallen, en een adaptieve digitale woordenschattrainer om extra te oefenen. Er zijn vier differentiatieroutes met bijbehorend materiaal en naast de pluslijn zijn er motiverende en geïntegreerde projecten met 21e eeuwse vaardigheden. Zo bereikt iedere leerling zijn of haar optimale niveau voor de stap naar het voortgezet onderwijs

 • naadloze aansluiting van PO naar VO
 • veel aandacht voor woordenschat
 • uitgebreide pluslijn

Spelling op Maat

Vakgebied: spelling
Groep(en): 4 t/m 8
Uitgeverij: Noordhoff (informatie)

In Spelling op maat staan klanken centraal, aangevuld met spellingregels. Leerlingen verbeteren hun spellingprestaties systematisch en doelgericht volgens de principes van opbrengstgericht werken.

Ben je op zoek naar een spellingmethode waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen op hun eigen niveau? Spelling op maat bevat duidelijke leerroutes voor methodevolgers, taalzwakke en taalsterke leerlingen. Er is verlengde instructie mogelijk, elke les bevat opdrachten die inspelen op tempo- of niveauverschil en zijn er herhalingslessen opgenomen.

 • ijzersterke structuur met voldoende herhaling
 • succesvolle didactiek van klank naar teken
 • veel ruimte voor zelfstandig werken

Pennenstreken

Vakgebied: schrijven
Groep(en): 3 t/m 8
Uitgeverij: Zwijssen (informatie)

Pennenstreken biedt jonge schrijvers een leesbaar handschrift én vlotte pen

Pennenstreken is al decennialang de meest gebruikte schrijfmethode van Nederland. En dat is niet voor niets. Deze populaire methode leert kinderen op hun eigen niveau leesbaar en vlot schrijven. Van een speels kleuterpakket in groep 1 en 2 naar intensieve, uitgebreide en leerzame programma’s in de volgende jaargroepen. De methode sluit aan bij het onderwijs van nu. Alle oefeningen en schrijfadviezen hebben een praktische insteek.

 • keuzevrijheid
 • focus op leesbaarheid
 • zowel verbonden schrift als blokschrift

Veilig leren lezen

Vakgebied: aanvankelijk lezen en taal
Groep(en): 3
Uitgeverij: Zwijssen (informatie)

Veilig leren lezen is al generaties lang de meest gebruikte en meest succesvolle methode voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3. Maar liefst 80 procent van alle kinderen in Nederland leert lezen en spellen met deze methode. Ruim 4000 scholen werken met de meest recente versie: de kim-versie. Hierin zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Veilig leren lezen kim-versie:

 • de klank en de letter staan centraal in verschillende woordcombinaties
 • letters leren door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen
 • dankzij de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zinnen en teksten
 • geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat

Estafette

Vakgebied: voorgezet technisch & begrijpend lezen
Groep(en): 4 t/m 6
Uitgeverij: Zwijssen (informatie)

Tot op heden werden technisch lezen en begrijpend lezen gezien als twee verschillende vakgebieden. Bij Estafette editie 3 stappen we hiervan af: hoofddoel van de methode is het vloeiend kunnen lezen van teksten mét begrip. Estafette editie 3, de volledig nieuwe leesmethode voor groep 4 t/m 8:

 • stelt de tekst centraal geïnspireerd op Close Reading
 • biedt heel veel leesplezier door grote variatie aan tekstsoorten
 • daagt iedere leerling uit door differentiatie in drie niveaus
 • heeft software en leesseries voor school én thuis

Blits

Vakgebied: studievaardigheden
Groep(en): 5 t/m 8
Uitgeverij: Delubas (informatie)

Tegenwoordig is informatie overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? Waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je deze informatie? Onderzoek toont aan dat kinderen daar niet zo vaardig in zijn als vaak wordt gedacht.

Niet alleen op internet maar ook in het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen veel informatie te verwerken. Ze worden dan geacht daar zelf hun weg in te vinden, terwijl ze dat op de basisschool niet altijd hebben geoefend.


Met de methode Blits leren kinderen via de vier onderdelen van studievaardigheden allerlei informatiebronnen te lezen, verwerken en begrijpen. Blits bereidt ze zo voor op de overload aan informatie in deze tijd – én op hun verdere schoolcarrière.

De toetsen van Blits sluiten naadloos aan bij de toetsen van het Cito. Ze vormen dan ook een perfecte voorbereiding op de Cito-entreetoetsen en de verschillende eindtoetsen.

 • methode studievaardigheden voor groep 5 t/m 8
 • voor klassikaal of zelfstandig werken
 • sluit aan bij de Cito-toetsen voor studievaardigheden

Wijzer door het verkeer

Vakgebied: verkeer
Groep(en): 4 t/m 8
Uitgeverij: Noordhoff (informatie)

Verkeersregels zijn belangrijk, maar uiteindelijk gaat het erom hoe je ze toepast. De methode biedt praktijklessen die de leerkracht snel en vrijwel zonder voorbereiding in het lesprogramma kan inpassen. Bovendien zijn er tal van mogelijkheden om lessen zelf aan te passen en in te vullen.

In de groepen 4 t/m 8 werken de leerlingen met een leerboek dat verkeersregels en -situaties in korte en toegankelijke teksten uitlegt. De foto’s en tekeningen geven vanuit kinderperspectief een realistisch beeld van de verkeerssituaties die kinderen op straat dagelijks tegenkomen.