Methodes

We werken op de Bonnerschool voor de meeste vakgebieden met zogenaamde methodes: een combinatie van leerboeken, werkboeken en software. Deze methodes geven de leerkracht en leerlingen de nodige houvast in het dagelijks onderwijs. Door het gebruik van deze materialen weten we als school zeker dat we voldoen aan alle wettelijke eisen (oa. de kerndoelen) en hebben onze leerkrachten meer tijd om het onderwijs nóg meer op maat te maken voor de leerlingen.

De methode is in principe leidend in de dagelijkse praktijk, maar leerkrachten wijken af van de methode als de behoefte van een leerling of groep hier om vraagt. We gebruiken op het moment onderstaande methodes:

Getal en Ruimte Junior

Vakgebied: Rekenen
Groep(en): 3 t/m 8
Uitgeverij: Noordhoff (informatie)

Getal en Ruimte Junior werkt volgens een aantal uitgangspunten:

 • Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie
 • Zelfvertrouwen: altijd werkende rekenstrategieën
 • Eigenaarschap: uitleg in het leerlingmateriaal, formatief toetsen en reflectie.

Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur. Getal & Ruimte Junior gebruikt een heldere gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke en altijd werkende strategieën. Elke dag is er tijd voor automatiseren en memoriseren.

Kinderen krijgen dagelijks instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen. Elke week wordt na het ophalen van de voorkennis veel aandacht aan de strategie besteed. Zo kunnen kinderen zich de rekenvaardigheid echt eigen maken voordat ze gaan toepassen. Dit toepassen gebeurt door middel van een stappenplan en is volledig gebaseerd op het drieslagmodel uit het ERWD-protocol.

Kinderen komen sneller verder, zonder omwegen. Dit geeft zelfvertrouwen!

Differentiëren

Ieder kind leert rekenen in zijn eigen tempo. Met Getal & Ruimte Junior bied je ze allemaal de aandacht én de lesstof die ze nodig hebben. In het basismateriaal is differentiatie binnen elke les en opdracht mogelijk. Leerlingen zien zelf welke opdrachten bij hun niveau en tempo aansluiten. Zo blijven ze gemotiveerd en uitgedaagd. Ze stromen uit op 1F, 1S of 2F.

Voor zeer sterke rekenaars is er de leerlijn Meesterwerk: drie grotere, écht andere, opdrachten per week, opgebouwd volgens de hogere niveaus van de taxonomie van Bloom.

Voor leerlingen die het basisniveau niet halen, is er vanaf groep 5 de Niveaulijn. Zij werken aan dezelfde doelen, maar doen dit in handelingsniveau en moeilijkheidsgraad één of meerdere stapjes terug.

Onderbouwd

Vakgebied: volledige methode onderbouw
Groep(en): 1 t/m 2
Uitgeverij: Klassewerk (informatie)

Onderbouwd volgt peuters en kleuters in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een handpop.

Tijdsbesparing bij het vastleggen van ontwikkeling
Elk kind kan in Onderbouwd werken en leren op het niveau waar het kind op dat moment aan toe is. Omdat de ontwikkeling van kleuters sprongsgewijs verloopt is het gebruik van Onderbouwd online ideaal en tijdbesparend: je werkt er met individuele handelingsplannen, plannen op groepsniveau, groepsoverzichten en opbrengsten. Zelfs rapporten en communicatie met de ouders is op een zeer gebruikersvriendelijk manier geautomatiseerd.

Van momentopname naar volgmodel
Door dagelijkse een paar kinderen te observeren en de ontwikkeling van deze kinderen vast te leggen ontstaat er een volgmodel. Het vastleggen is eenvoudig doordat alle educatieve ontwikkelingsmaterialen gecodeerd zijn met kleuren en afbeeldingen van de handpoppen. Zo wordt het mogelijk de kleuters voor langere tijd eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Het kind leert het verschil kennen tussen spelend leren en lerend spelen.

Naut-Meander-Brandaan

Vakgebied: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek
Groep(en): 5 t/m 8
Uitgeverij: Malmberg (informatie)

Maak zaakvakonderwijs betekenisvol met deze intregrale methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Leer de kinderen over de wereld en breng ze belangrijke 21e eeuwse vaardigheden bij. Met Naut Meander Brandaan gaan ze direct met de opgedane kennis en vaardigheden aan de slag.

 • kennis en vaardigheden direct toepassen
 • leerlijn 21e eeuwse vaardigheden
 • vakgericht en geïntegreerd

Taaljacht

Vakgebied: taalverzorging
Groep(en): 4 t/m 8
Uitgeverij: Zwijssen (informatie)

In Taaljacht worden leerkrachten ondersteund om zo veel mogelijk uit de lessen taal, spelling en grammatica te halen voor alle leerlingen in de groep. Dit kun je verwachten:

 • Samenhang domeinen taal, spelling en grammatica
 • Eigenaarschap
 • Actieve betrokkenheid
 • Beproefde spellingdidactiek
 • Keuze tussen EDI en begeleid ontdekkend leren

Samenhang domeinen taal, spelling en grammatica
Spreken, luisteren, schrijven en spellen: deze domeinen zijn in Taaljacht met elkaar verbonden, net als in het echte leven. De leerlingen gaan op verkenning, oefenen met de verschillende onderdelen en uiteindelijk komen die samen in een eindtaak per blok. De authentieke bronnen die hierbij gebruikt worden, zoals posters, gedichten of krantenartikelen, laten de echte wereld zien!

Pennenstreken

Vakgebied: schrijven
Groep(en): 3 t/m 8
Uitgeverij: Zwijssen (informatie)

Pennenstreken biedt jonge schrijvers een leesbaar handschrift én vlotte pen

Pennenstreken is al decennialang de meest gebruikte schrijfmethode van Nederland. En dat is niet voor niets. Deze populaire methode leert kinderen op hun eigen niveau leesbaar en vlot schrijven. Van een speels kleuterpakket in groep 1 en 2 naar intensieve, uitgebreide en leerzame programma’s in de volgende jaargroepen. De methode sluit aan bij het onderwijs van nu. Alle oefeningen en schrijfadviezen hebben een praktische insteek.

 • keuzevrijheid
 • focus op leesbaarheid
 • zowel verbonden schrift als blokschrift

Veilig leren lezen

Vakgebied: aanvankelijk lezen en taal
Groep(en): 3
Uitgeverij: Zwijssen (informatie)

Veilig leren lezen is al generaties lang de meest gebruikte en meest succesvolle methode voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3. Maar liefst 80 procent van alle kinderen in Nederland leert lezen en spellen met deze methode. Ruim 4000 scholen werken met de meest recente versie: de kim-versie. Hierin zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Veilig leren lezen kim-versie:

 • de klank en de letter staan centraal in verschillende woordcombinaties
 • letters leren door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen
 • dankzij de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zinnen en teksten
 • geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat

Estafette

Vakgebied: voorgezet technisch & begrijpend lezen
Groep(en): 4 t/m 6
Uitgeverij: Zwijssen (informatie)

Tot op heden werden technisch lezen en begrijpend lezen gezien als twee verschillende vakgebieden. Bij Estafette editie 3 stappen we hiervan af: hoofddoel van de methode is het vloeiend kunnen lezen van teksten mét begrip. Estafette editie 3, de volledig nieuwe leesmethode voor groep 4 t/m 8:

 • stelt de tekst centraal geïnspireerd op Close Reading
 • biedt heel veel leesplezier door grote variatie aan tekstsoorten
 • daagt iedere leerling uit door differentiatie in drie niveaus
 • heeft software en leesseries voor school én thuis