Schoolondersteuningsprofiel

Met Passend Onderwijs hebben we als PrimAH scholen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een leerling de ondersteuning te geven die het nodig heeft en een passende onderwijsplek te bieden, hetzij binnen onze stichting hetzij binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 (Assen en omgeving).

Onze school heeft haar schoolondersteuningsprofiel opgesteld en heeft hierover advies gevraagd aan de medezeggenschapsraad. In dit ondersteuningsprofiel beschrijven we op hoofdlijnen welke expertise we binnen de school hebben en welke ondersteuning we, vanuit de ‘eigen expertise, onze  leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel is een onderdeel van de schoolgids, zodat voor ouder(s)/verzorger(s), team, leerlingen en anderen inzichtelijk is wat de mogelijkheden en de grenzen van de school zijn.

Ons ondersteuningsprofiel is niet statisch en vastomlijnd. We vinden het belangrijk om elk jaar de balans op te maken en aan te geven welke ondersteuning wij kunnen bieden. De nadruk ligt op maatwerk want de ene leerling is de andere niet.

U kunt de volledige informatie lezen in het document: